תקנון מועדון לקוחות  Mr Something 

מבוא

  1. Mr Something להלן : החברה

(שמנהלת, מתפעלת, שוכרת ומחזיקה (בין באמצעותה ובין מי מטעמה) מתחם  הכולל בוטיק לפרטי אופנה , טרקלין לאירועים , וגלריה לפרטי אומנות להלן : מתחם יפו)  . 

2 . תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות מתחם יפו  המעוניינים להיות חברים במועדון . להלן "מועדון הלקוחות" , והכל בכפוף להוראות תקנון זה. (להלן: "התקנון")

3 . ההצטרפות למועדון כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו מעת לעת .

4 . האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על החברים במועדון הלקוחות כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית וכל אורח המצרף כחבר למועדון ומקבל לידיו כרטיס חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלקים מהם .

5 . למחזיק כרטיס חבר או לכל אדם אחר, לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ותוכנית ההטבות או שינויים בהם. החברה  שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת .

6 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו .

7 . נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת במשרדי מתחם יפו  בכתובת: כיכר קדומים 12 יפו תל אביב ו או באתר הרשמי של החברה  בכתובת www.mrsomthing.co.il (להלן : אתר החברה ).

8 . כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד . החברות במועדון הלקוחות

9.חבר מועדון הלקוחות הנו מי שזכאי להחזיק כדין, בהתאם לתקנון זה בכרטיס תקף של מועדון הלקוחות. (להלן : "כרטיס חבר" )

10.זכאים להימנות על חברי מועדון הלקוחות יחידים מעל גיל 18  

לשימוש פרטי, אשר מלאו את פרטיהם  בטופס בקשת ההצטרפות למועדון הלקוחות במלואו ואשר שילמו דמי חבר (כהגדרתם להלן) למועדון הלקוחות

11.החברות הינה לבעל כרטיס החבר לקרוב משפחה מדרגה ראשונה. בתקנון זה למונח "קרוב מדרגה ראשונה" המשמעות כדלקמן: בן זוג, ילד.  (מעל גיל 18 )

12 . כל חבר מועדון הלקוחות יהיה אחראי לעדכן את החברה בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני mrsomething18@gmail.com, מספר טלפון כתובתודואר.

13 . ניתן להצטרף למועדון הלקוחות על ידי הזמנת פריטי אופנה בבוטיק החברה או במרכז ההזמנות הרשמי של החברה, בטלפון: 03-6052772 או באתר הבית של הרשת.

  1. לכל כרטיס חבר יותאם מספר סידורי פנימי המתאים לאותו הכרטיס בלבד .

15 . כרטיס החבר הנו אישי אינו ניתן להעברה בצורה כלשהי, לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו. מבלי לפגוע

בכלליות האמור לעיל, קרוב משפחה מדרגה ראשונה רשאי לממש את ההטבות לצורך שהייה במתחם יפו  בכפוף לאישור בכתב ומראש של חבר המועדון .

16 .הנהלת החברה או נציגים מטעמה ההיו  ראשיים לדרוש ממציג כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס .

17 . כרטיס חבר יהא תקף למשך שנתיים ( 12 חודשים) מיום שאושרה ההצטרפות למועדון הלקוחות, ו/או בקשה לחידוש חברות במועדון הלקוחות

לחבר שהסתיימה חברותו. מבלי לגרוע מהאמור, חבר מועדון שהגיש בקשה לחידוש חברות במועדון בטרם מועד סיום החברות בפועל, תחודש

חברותו למשך 12 חודשים החל ממועד סיום החברות בפועל.

18 . במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס החבר, על חבר מועדון הלקוחות לפנות להנהלת המועדון על מנת לקבל כרטיס חבר חלופי במחיר כפי שיקבע על ידי החברה מעת לעת.

20 . על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

21 . ההצטרפות למועדון הלקוחות כרוכה בתשלום דמי חבר בסך 500  ₪(לעיל ולהלן : דמי החבר) לתקופת חברות של (12 חודשים). החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להפחית את דמי ההצטרפות על פי שיקול דעת החברה וללא הודעה מוקדמת..

22 . כל חבר יהיה זכאי לפרוש ממועדון הלקוחות ורישומו כחבר בוטל וימחק תוך שלושים( 30) ימים מיום הודעתו שנשלחה במכתב רשום על רצונו כאמור. במקרה כזה הודעתו כאמור תחשב כוויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון הלקוחות לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת ההטבה. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי להחזר דמי החברות שנגבו ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות.

23 . מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 22 לעיל הצטרפות חבר למועדון הלקוחות ניתנת לביטול על ידו תוך 14 יום מיום הצטרפות למועדון הלקוחות.

החליט החבר לחזור בו בהצטרפות למועדון הלקוחות כאמור יודיע על כך מייד למשרדי מועדון הלקוחות בכתב, התשלום ששילם במעמד חתימת הסכם זה יושב לו בערכו השקלי הנקוב תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה או מיום קבלת התשלום, לפי המאוחר. בתקופת 14 הימים האמורים, בה

24 . החברה שומרת על הזכות לבטל חברות במועדון הלקוחות, בכל מקרה של אי עמידה בתקנון זה ו/או בכל מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול

לפגוע בשמה הטוב של החברה ו/או בעסקיה ו/או במועדון, בפעילויות שבו ו/או מי מטעמה של החברה, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק חברותו של חבר במועדון, ועם קבלת ההודעה יחדל חבר מועדון מלשמש כחבר, ותמנע ממנו האפשרות מקבלת ההטבות המנויות במועדון. למען הסר ספק מובהר כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי להחזר דמי החברות שנגבו ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות .

ההטבות. 

25 . השימוש בכרטיס חבר מועדון הלקוחות לא יעניק לחבר מועדון הלקוחות כל הטבות אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה, אלא אם החברה הודיעה אחרת .

26 . המחזיק בכרטיס חבר מועדון הלקוחות בתוקף, ייהנה מהטבות כלהלן,:

27 . הנחה קבועה של שבע  אחוזים ( 7% ) על פרטי בבוטיק החברה במתחם יפו למעט פריטים שיוצעו במחירי מכירה  מיוחדת Sale .

  1. הנחה של שבעה אחוזים (7%) על השירותים הנוספים הניתנים על ידי המתחם ביפו עבור אירועים פרטיים , מזון , ומשקאות , ופרטי אומנות במתחם .

29 הנחה נוספת של חמישה  אחוזים ( 5%)ביום ההולדת . 

  1. מובהר בזאת כי ההנחות המפורטות בסעיף 29  לעיל, קרי, הנחת יום הולדת אינן תקפות במסגרת מבצעים מיוחדים . 

31 . הזכאות לקבלת ההטבות במועדון הלקוחות הינה לשימושו הפרטי של החבר במועדון הלקוחות, אשר איננה ניתנת להעברה לאחר .ניתן לחבר מועדון להזמין אורח נוסף לטרקלין הלקוחות במתחם יפו ללא תשלום נוסף כל אורח נוסף מעבר יחוייב בדמי כניסה של 50 ש״ח עבור כניסה לטרקלין  בין השעות 09:00 עד 12:00 ו17:00  עד 19:00 . אירועים מיוחדים שהיו בתשלום יתומחרו בנפרד . 

32 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, החברה לא תישא בשום אחריות כלפי החברים במועדון הלקוחות או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות במועדון הלקוחות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תימסר לחברים במועדון הלקוחות באמצעות הודעה בכתב .

דרכי פרסום של המועדון לקוחות

33 . הודעות המועדון לקוחות בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון לקוחות לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצעם, בתקנון ו/או בהנחות ו/או במחיר כרטיס החבר ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות המועדון לקוחות ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י המועדון לקוחות באופן ובדרך כפי שהחברה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות כאמור .

34 . מובהר בזאת, כי מועדון הלקוחות הינו מועדון המופעל באמצעות האינטרנט ובכוונת המועדון לשלוח את המידע לחברים לדוא"ל שיימסר על ידם למועדון. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות, בין אם ייעשה באמצעות האינטרנט ובין אם ייעשה בדרך אחרת, כאמור בסעיף 36 לעיל . אבטחת מידע ושמירה על פרטיות.

35 . החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות, עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות,ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

36 . החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטי החברים במועדון הלקוחות על מנת ליידע את החברים במועדון הלקוחות בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם. מובהר בזאת כי בשום מקרה לא תעביר החברה את פרטי החברים במועדון הלקוחות או כל מידע אחר המזהה אותם באופן

אישי לצד שלישי.

37 . ידוע לחבר המועדון, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר הנמנה על חברי המועדון, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 )להלן, בהתאמה : " מאגר המידע " ו -" חוק הגנת הפרטיות "). חבר המועדון מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

38 . ידוע לחבר המועדון כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין(להלן : " הפניות "). מובהר כי חבר המועדון זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי לחבר המועדון שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות )בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה.

39 . עוד ידוע לחבר המועדון שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת - הפרטיות .

סמכות שיפוט

40 . על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר יפו תל אביב.

41 . בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את המועדון לקוחות ו/או את החברה ו/או מי מבעליה, ייחשב חבר המועדון באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון .

שונות

42 . כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה .

43 . החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור .

44 . החברים במועדון הלקוחות אינם רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה . השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו .

45 . במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד

בתוקפן . יצירת קשר עם המועדון

בכל פנייה בנושא מועדון הלקוחות יש לפנות לטלפון 03-6052772

46.מועדון הלקוחות במתחם יפו הינו בניין לשימור ללא נגישות לנכים .